วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

รูปแบบระบบสารสนเทศที่นำมาใช้
1.ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) บางครั้งเรียกว่า ระบบประมวลผลข้อมูล (DP : Data Processing Systems) ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเบื้องต้น เป็นการประมวลข้อมูลที่เป็นการดำเนินงานประจำวันภายในองค์ การประมวลข้อมูลในยุคก่อนที่จะมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้นั้น จะเป็นการประมวลผลที่กระทำด้วยมือหรือใช้เครื่องคำนวณช่วย ต่อมามีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลโดยเฉพาะในระบบธุรกิจเพื่อช่วยงานประจำ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การจัดระบบสินค้าคงคลัง การทำบัญชีต่าง ๆ การทำใบเสร็จรับเงิน การทำใบแจ้งหนี้ ใบสั่งสินค้า รายการซื้อ รายการขาย ในการทำการประมวลผลรายการก็จะมีการจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น การบันทึกรายการบัญชี การบันทึกยอดขายประจำวัน การออกใบแจ้งหนี้ เป็นการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะซ้ำ ๆ ทุกวัน มากกว่าจะใช้เพื่อการบริหาร หรือการจัดการ ตัวอย่างข้อมูลที่เข้ามาในระบบประมวลผลรายการ ได้แก่ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ระบบการจองโรงแรมห้องพัก ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงานลูกจ้าง หรือข้อมูลการส่งสินค้า โดยจะนำข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้เข้ามาเพื่อ ทำการประมวลผลโดยถือว่าระดับ ประมวลผลรายการเป็นระดับล่างสุดซึ่งในระดับนี้จำเป็นต้องมีการจัดการทำงานให้เป็นแบบแผนที่แน่นอนตายตัว เป็นระบบที่เก็บข้อมูลธรรมดา เพื่อนำไปใช้งานในภายหลัง เช่น วันนี้มียอดขายเท่าใด รายรับรายจ่ายเท่าใด มีเงินหมุนเวียนในระบบเท่าใดหรือในคลังสินค้า สินค้าที่นำออกไปมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันระบบประมวลรายการมักนิยมใช้กับการประมวลผลแบบออนไลน์ (On - line Processing) นั่นคือข้อมูลต่าง ๆ จะถูกประมวลผลทันทีที่เข้าสู่ระบบ มักนิยมใช้กับงานธุรกิจประจำวัน สรุปคือเป็นกิจกรรมในแต่ละวันนั่นเองโดยระบบประมวลผลรายการเป็น ตัวเชื่อมระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวหลักที่เก็บข้อมูลไว้ก่อนที่จะส่งไปยังระดับอื่น ๆ


ระบบประมวลรายการแบบออนไลน์ (On - line Processing)
บริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด
หน้าจอแรกในการเข้าสู่ระบบการขายตั๋วออนไลน์ของบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด มีการใช้ระบบการในการปฏิบัติงาน คือ ระบบ Online lam TICKET(new) ซึ่งเป็นระบบการจำหน่ายตั๋วแบบใหม่ล่าสุดโดยบริษัททัวร์ทุกบริษัทก็มีการใช้ระบบออนไลน์ระบบนี้เช่นกันหน้าจอระบบการล็อกอินของบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด โดยพนักงานจะต้องทำการล็อกอินก่อนเพื่อเข้าใช้ระบบการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ของบริษัท โดยมีการใส่ User และ Passwordจากนั้นก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังจากที่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ หน้าจอหลักในการทำงานก็จะเปลี่ยนไป โดยจะมีการแสดงรายละเอียดต่างๆในการจำหน่ายตั๋ว เช่น วันที่จำหน่ายตั๋ว เวลาในการเดินทาง สถานที่จำหน่ายตั๋ว จุดหมายปลายทาง และทางด้านซ้ายมือก็จะมีรายละเอียด โดยพนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ซึ่งจะทำให้พนักงานทราบได้ว่าตารางการเดินวันนี้มีรถวิ่งไปที่ไหนบ้าง เวลาเท่าไร และเป็นรถประเภทใด

หลังจากที่พนักงานได้ทำการเลือกหน้าจอจากฝั่งซ้ายมือแล้ว จะปรากฏหน้าจอซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเลขที่นั่ง จุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไป เวลาที่รถออก ประเภทของรถที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง โดยพนักงานจะมีการระบุชื่อของผู้โดยสารเพื่อทำการออกตั๋วต่อไป จากหน้าจอดังกล่าวเป็นการเดินทางจาก มหาสารคาม – กท. โดยรถหมายเลข 932 (25-14) ซึ่งเป็นรถ VIP ขนาด 30ที่นั่ง และทางบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด ก็จะมีการใช้สัญลักษณ์สีในการแสดงสถานะในการจำหน่ายตั๋ว สีแดงหมายถึง ที่นั่งได้มีการจำหน่ายไปแล้ว สีครีมหมายถึง ตั๋วได้มีการจองไว้แล้ว สีเขียวหมายถึง ว่าง สีส้มหมายถึง มีผู้โดยสารลงกลางทางและถ้าหากพนักงานได้ทำการเลือกหน้าจอจากฝั่งซ้ายมืออีกครั้ง ก็จะปรากฏหน้าจอซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเลขที่นั่ง จุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไป เวลาที่รถออก ประเภทของรถที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งจากหน้าจอดังกล่าวเป็นการเดินทางจาก กท. –มหาสารคามโดยรถหมายเลข 932 (932-5) ซึ่งเป็นรถ ป.1 ขนาด 30ที่นั่ง
และถ้าหากพนักงานได้ทำการเลือกหน้าจอจากฝั่งซ้ายมืออีกครั้ง ก็จะปรากฏหน้าจอซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเลขที่นั่ง จุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไป เวลาที่รถออก ประเภทของรถที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งจากหน้าจอดังกล่าวเป็นการเดินทางจาก กท. – มหาสารคามโดยรถหมายเลข 932 (932-1ม4ข) ซึ่งเป็นรถ VIP ขนาด 36ที่นั่ง โดยชั้นบน มี 30 ที่นั่ง และมีชั้นล่างอีก 6 ที่นั่ง ซึ่งจะมีความพิเศษคือจะเป็นเบาะนวดไฟฟ้า

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS : Management Information Systems)เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศที่ได้จัดการกับปัญหาแบบโครงสร้าง เช่น ใช้ในการวิเคราะห์ความผิดพลาด ความก้าวหน้า หรือข้อบกพร่องในการทำงาน รายงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของรายงานสรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงานประจำ


หน้าจอดังกล่าวเป็นหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ยอดจำหน่ายตั๋วในแต่ละวัน ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ การสรุปยอดขาย และรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติงานของบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ จากรายงานสรุป เพื่อศึกษาข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องต่างๆในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท


3.ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS : Office information Systems) เป็นระบบการจัดการสารสนเทศในสำนักงานโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น เพื่อใช้เกี่ยวกับงานประมวลผลคำ งานพิมพ์ตั้งโต๊ะ งานส่งข่าวสารข้อมูลและอื่น ๆ เป็นระบบเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงานโดยเกี่ยวข้องกับระบบ TPS และ MIS เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในงาน บริหารในสำนักงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน


อุปกรณ์ต่างๆ ในบริษัทรุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด เช่น อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น งานพิมพ์ตั้งโต๊ะ งานส่งข่าวสารข้อมูลและอื่นๆ ระบบการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มความสะดวกสบาย เพื่อให้การจำหน่ายตั๋วและการบริการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว อีกทั้งประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน


หน้าจอดังกล่าวเป็นหน้าจอกระดานข่าวของบริษัทรุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานแล้วพนักงานสามารถเข้ามาดูกระดานข่าวของบริษัทได้ ถ้าหากพนักงานต้องการนำเสนอข่าวหรือเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในองค์กร สามารถทำได้โดยการเลือกที่เขียนข่าวใหม่เมื่อเลือกเขียนข่าวใหม่ก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมา โดยพนักงานสามารถเขียนข่าวลงไปได้เลย


และถ้าหากต้องการดูรายชื่อของเพื่อนที่มีอยู่ในองค์กรก็เลือกดูรายชื่อ และก็จะปรากฏรายชื่อของพนักงานทั้งหมด โดยสามารถเรียกดูระบบการทำงานของพนักงานคนนั้นๆได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัททัวร์ทุกบริษัทสามารถเข้ามาดูร่วมกันได้ ซึ่งเป็นกระดานข่าวออนไลน์โดยบริษัททุกบริษัทสามารถที่จะมองเห็นกระดานข่าวซึ่งกันและกันได้ เช่น บริษัท ชาญทัวร์ สามารถเข้ามาดูกระดานข่าวของบริษัทรุ่งประเสริฐ ทัวร์ ได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การ Update ข่าวสารใหม่ๆที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์


ประโยชน์หรือคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ (Function)

1.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ บุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐบาล และคู่แข่งขัน เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการแปลงข้อมูลหรือ ประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นอาจกระทำด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็ได้ ตัวอย่างของสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศเหล่านี้ได้มาจากการประมวลผลรายการค้าต่าง ๆ ของกิจการดังนั้นรายการค้าแต่ละรายการ เช่น รายการขายสินค้า ซื้อสินค้า ฯลฯ จึงถือว่าเป็นตัวอย่างของข้อมูล ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี


การสรุปยอดขายของการจำหน่ายตั๋วของบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด โดยพนักงานจะต้องเลือกการแสดงผลแล้วก็จะปรากฏหน้าจอถัดไปหลังจากที่เลือกหน้าจอการแสดงผลแล้วก็จะปรากฏหน้าจอนี้ ซึ่งจะเป็นการแสดงยอดจำหน่ายตั๋ว ระหว่างวันที่ 8 ก.ย.53 ถึง 8 ก.ย.53 โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผู้จำหน่ายตั๋วในวันนั้นๆ ยอดที่จำหน่ายตั๋วได้ทั้งหมด และสรุปยอดเงินสุทธิที่ได้รับในแต่ละวันหน้าจอแสดงรายละเอียดการจำหน่ายตั๋ว(วันขายเป็นหลัก) ของบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด โดยพนักงานจะต้องเลือกการแสดงผลแล้วก็จะปรากฏหน้าจอถัดไป

หลังจากที่เลือกหน้าจอการแสดงผลแล้วก็จะปรากฏหน้าจอนี้ ซึ่งจะเป็นการแสดงสถานะของตั๋วทั้งหมดของบริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์ จำกัด โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น รหัสตั๋ว วันที่เดินทาง จุดหมายปลายทาง เลขที่นั่ง ราคา วันที่คืนตั๋ว ประเภทของรถที่ใช้ในการเดินทางและยังแสดงชื่อของผู้โดยสารอีกด้วย ซึ่งจะมีการสรุปผลรวมที่ได้จากการจำหน่ายตั๋ว และมีการลงชื่อพนักงานที่มาปฏิบัติในวันนั้นๆกำกับไว้ด้วยเสมอๆ


ข้อมูลองค์กร

บริษัท รุ่งประเสริฐทัวร์ เดิมมีชื่อว่า มงคลทัวร์ โดยให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นรถปรับอากาศชั้น 1 วีไอพี 24 ที่นั่ง 32 ที่นั่ง และรถ ม.4ข

ที่ตั้ง ที่อยู่ : 1112/260 ผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043711072


เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 07:00 - 21:30

ราคาค่าโดยสาร วีไอพี ราคา 405 บาท
ป.1 ราคา 347 บาท
มีเส้นทางบริการดังนี้
สายที่ 18 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ม.1ข
สายที่ 20 กรุงเทพ-ขอนแก่น ม.1ข
สายที่ 22 กรุงเทพ-อุดรธานี ม.1ข ม.4ข ม.1ก
สายที่ 23 กรุงเทพ-หนองคาย ม.1ก
สายที่ 25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ม.1ข
สายที่ 932 กรุงเทพ-มหาสารคาม ม.1ข ม.1พ
สายที่ 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี อุบลราชธานี ม.1ข
เวลาเดินรถ
สาย 932 กทม.- มหาสารคาม
07.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
08.30 ป109.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
10.45 ป1
13.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
16.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
18.30 ป1
20.30 ป1 ( สาย25 )
21.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง
22.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
22.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)
สาย 932 มหาสารคาม-กทม.
07.50 วีไอพี 30 ที่นั่ง
08.30 ป1
09.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
10.00 ป1
18.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)
20.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
20.30 ป121.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.30 ป121.40 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.50 ป1 (สาย25)
22.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง

ไทยรูท ดอทคอม ร่วมกับ รุ่งประเสริฐทัวร์ เปิดจองตั๋วโดยสารผ่านบริการไทยรูท ดอทคอม ในเส้นทาง
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
กรุงเทพฯ - อุดรธานี
กรุงเทพฯ - หนองคาย
กรุงเทพฯ - มหาสารคาม
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
โดยเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2551 และมีเที่ยวรถบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป สำหรับผู้โดยสารซื้อตั๋วในส่วนกรุงเทพฯ สามารถรับตั๋วโดยสารได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องหมายเลข 3,4,5 (ชั้น 3) และสายอีสานขึ้นรถได้ที่ชานชาลา 1,3 สายเหนือขึ้นรถที่ชานชาลา 22
ช่องทางการจองตั๋วโดยสาร
- การจองตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.thairoute.com/
- จองผ่าน Call Center ที่หมายเลข 02 269 6999 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 269 6999 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
วิธีการชำระเงิน
- สามารถชำระเงินค่าตั๋วได้ที่ร้าน 7-Eleven
- ตู้ ATM
- เคาน์เตอร์ เซอร์วิสใกล้บ้านปัญหาและสาเหตุที่นำระบบสารสนเทศดังกล่าวไปใช้

1. วันที่ผู้โดยสารมาจองตั๋วโดยสาร อาจมีข้อผิดพลาดในเรื่องของวันที่ที่ไม่ตรงกับวันที่มีการเดินทางจริง ซึ่งผู้โดยสารจะบอกว่าไปวันจันทร์ แต่ไม่มีการระบุวันที่ที่แน่นอนว่าจะเดินทางไปวันที่เท่าไรจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกตั๋วโดยสารซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้
2. หากมีลูกค้ามาสอบถามตารางการเดินรถต้องมีการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งใช้ระยะเวลานาน ทำให้เสียเวลาในการจำหน่ายตั๋ว
3. เวลาที่มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารในแต่ละจุดมักจะเกิดข้อผิดพลาดในการออกตั๋วใบอื่นๆให้กับผู้โดยสาร ซึ่งพนักงานอาจจะไม่ทราบว่าที่นั่งตรงนี้ได้มีการจองไว้แล้วทำให้มีการขายที่นั่งซ้ำกัน ใช้เวลาในการสื่อสารนานกว่าที่ทุกฝ่ายจะเข้าใจตรงกัน
4. การจำหน่ายตั๋วโดยสารทำได้เพียงช่องทางเดียว ผู้โดยสารต้องเสียเวลาในการเดินทางมาซื้อตั๋วซึ่งส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง
5. เวลาที่ผู้โดยสารต้องการจองตั๋วผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งบริษัทจะมีคู่สายเพียงคู่สายเดียวทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะจองตั๋วเสียเวลาในการรอสายนาน ทำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการของบริษัทอื่นๆแทน
6. การชำระเงินผู้โดยสารสามารถชำระเงินได้เพียงช่องทางเดียว คือต้องมาชำระที่จุดจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายและกลายเป็นความน่าเบื่อและรำคาญที่ต้องมาเข้าแถวเป็นเวลานานเพื่อมาชำระเงิน
7. การติดต่อประสานงานกันของบุคลากรภายในองค์กรทำได้ยาก และไม่สามารถทราบถึงรูปแบบวิธีการทำงานของบุคลากรแต่ละคนได้
8. บริษัททัวร์ในแต่ละบริษัททัวร์ไม่สามารถที่จะรับรู้ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันได้ทำให้รูปแบบการทำงานไม่มีความหลากหลายและเป็นรูปแบบการทำงานดั้งเดิม มีข้อมูลข่าวสารที่ล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันผลการดำเนินการ (ผลที่ได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าว)

1. ต้องมีการระบุวันที่ในการเดินทางให้ชัดเจน และมีการถามย้ำกับผู้โดยสารอีกครั้งเพื่อความมั่นใจและถ้าหากวันที่มีความผิดพลาดก็สามารถที่จะเลื่อนการเดินทางในตั๋วออกไปได้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการเลื่อนตั๋วได้หนึ่งครั้ง ถ้าหากเป็นช่วงเทศกาลไม่สามารถที่จะเลื่อนการเดินทางได้บริษัทจะถือว่าผู้โดยสารคนนั้นสละสิทธิ์
2. การค้นหาข้อมูลตารางการเดินรถสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว เพราะมีการใช้ระบบการเช็คตารางการเดินรถแบบออนไลน์ พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในการค้นหา
3. การใช้ระบบสัญลักษณ์สีเพื่อแสดงถึงสถานะของที่นั่งบนรถว่าที่นั่งตรงนี้ว่างอยู่หรือมีการจองไว้แล้ว ซึ่งสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน โดยพนักงานจะมีความเข้าใจตรงกันและลดปัญหาในการจำหน่ายตั๋วซ้ำกันกับจุดอื่นๆ
4. การจำหน่ายตั๋วสามารถทำได้หลายช่องทาง คือ การจองตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ที่
http://www.thairoute.com/ การจองผ่าน Call Center ที่หมายเลข 02 269 6999 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วตามสถานีขนส่งต่างๆของบริษัท โดยมีช่องทางการจองตั๋วที่หลากหลายให้ผู้โดยสารได้เลือกใช้บริการ ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
5. ผู้โดยสารสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินเองได้หลายช่องทาง ตามความประสงค์ของลูกค้าว่าสะดวกที่จะชำระเงินด้วยวิธีใด โดยทางบริษัทก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการชำระเงินโดยผู้โดยสารสามารถถือตั๋วโดยสารไปชำระเงินได้เลย ซึ่งสามารถชำระเงินค่าตั๋วได้ที่ร้าน 7-Eleven ตู้ ATM หรือเคาน์เตอร์ เซอร์วิสใกล้บ้าน
6. การติดต่อประสานงานกันภายในองค์กรทำได้สะดวก รวดเร็ว โดยบุคคลากรต่างๆในองค์กรสามารถที่จะเข้ามาดู หรือตรวจสอบการทำงานของพนักงานคนอื่นๆในองค์กรได้ เนื่องจากเป็นระบบการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านระบบออนไลน์
7. บริษัททัวร์ในแต่ละบริษัททัวร์สามารถที่จะรับรู้ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันได้โดยผ่านทางกระดานข่าวของบริษัทโดยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัททัวร์ต่างๆร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ช่วยให้มีการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากมีระบบการทำงานที่เหมือนกันทั้งระบบ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยใช้ระยะเวลาในการสื่อสารน้อย
9. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงระบบหรือรูปแบบการทำงานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ช่วยในการวางแผนงานประจำและควบคุมการทำงานของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในองค์กร
11. สามารถติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน หาจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
12. ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร มีความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูล
13. การทำงานมีความคล่องตัว ระบบการทำงานมีความรวดเร็วทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆขอองบริษัท ระบบการจองตั๋ว การแก้ไขข้อมูลหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆทำได้ง่ายและสามารถสื่อสารกันได้ทันท่วงที
14. ข้อมูลต่างๆของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ดำเนินการทางด้านข่าวสารข้อมูล ระบบการทำงาน ทำให้มีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าข้อมูลจากสื่อต่างๆที่มีอยู่มากในปัจจุบัน

สมาชิกกลุ่มที่ 1

1.นางสาวกนกวรรณ ดีอยู่ 51011011013
2.นางสาวกาญจนา คนธ์สูงเนิน 51011011043
3.นางสาวกิตติยา สุขโข 51011011047
4.นางสาวจีรพรรณ โยงรัมย์ 51011011129
5.นางสาวพัชรี พฤกษชาติ 51011011471
6.นางสาววรัญญา สิงห์ชมพู 51011012118